ZWIĄZKI I RODZICIELSTWO OSÓB HOMOSEKSUALNYCH I BISEKSUALNYCH

I L U S T R A C J A – R I K I L O/ F O T O L I A . C O M

ANDRZEJ BALLAUN

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Związki osób biseksualnych i homoseksualnych podobnie jak zakładane przez nie rodziny, są w Polsce faktem. Uważamy, że konieczne jest umożliwienie formalizacji związków osób tej samej płci, zapewniając im tym samym ochronę prawną.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie związków i rodzicielstwa osób homoseksualnych i biseksualnych zostało zaprezentowane podczas panelu „Ateizm nie wyklucza” zorga-
nizowanego przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego bezpośrednio przed Paradą Równości 2017. Przedstawił je Andrzej Ballaun, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i od 1991 r. sekretarz Zarządu Głównego, psychoterapeuta, seksuolog
kliniczny oraz edukator seksualny.

NIEZBYWALNE PRAWO

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne uznaje niezbywalne prawo każdego człowieka do tworzenia bliskich,
wolnych od przemocy i przymusu relacji, opartych na dobrowolności i zgodnych z wyznawanymi wartościami, przekonaniami i potrzebami partnerów. Relacje te mogą w zależności od osobistych historii, potrzeb, doświadczeń i preferencji przyjmować różnorodne postaci. […]

Tradycyjne łączenie intymnych związków międzyludzkich z ich prawnym usankcjonowaniem oraz z funkcją reprodukcyjną przyczyniło się do silnie nacechowanego moralnie negatywnego oceniania wielu seksualnych wyborów i pragnień człowieka. Szczególnie dotyczy to związków tworzonych przez osoby biseksualne i homoseksualne. Osoby wykraczające poza tak zdefiniowaną normę doświadczają oddziaływanie stresu mniejszościowego, który wywiera negatywny wpływ na ich zdrowie. […]

Brak rozpoznawania specyfiki związków jednopłciowych i rodzin nienormatywnych oraz brak adekwatnych dla ich potrzeb rozwiązań prawnych negatywnie wpływają na sytuację tworzących je osób. Chcemy podkreślić za rezolucjami Rady Praw Człowieka przy ONZ, że prawa osób LGBT są prawami człowieka. Wszelka dyskryminacja osób LGBT znajdująca wyraz zarówno w postaci aktów przemocy jak również braku ochrony prawnej ich samych, tworzonych przez nie związków i rodzin, stoi w sprzeczności z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. [….]

Do katalogu praw seksualnych na-
leży również prawo do posiadania potomstwa oraz do rezygnacji z posiadania potomstwa� Wymaga podkreślenia, że ochrona związków i rodzin tworzonych przez osoby LGBT to także ochrona wychowywanych przez te rodziny dzieci. […]

Stoimy na stanowisku, że funkcjonowanie w związku powinno być oparte przede wszystkim na wzajemnej trosce, wsparciu i szacunku, a także na wspólnym podejmowaniu obowiązków. Te podstawowe zasady powinny być niezależne od płci i orientacji seksualnej osób tworzących związek. W naszej opinii wszystkie osoby, które pragną stworzyć i tworzą oddane, długoterminowe związki intymne, a znajdują się wśród nich także osoby LGBT, powinny mieć zagwarantowaną przez prawo możliwość zalegalizowania i ochrony tych relacji na równi z osobami tworzącymi związki różnopłciowe. Możliwość zawarcia związku
partnerskiego czy małżeńskiego, wiążąca się z szeregiem korzyści o charakterze ekonomicznym i społecznym, ma istotne znaczenie dla zdrowia psychicznego człowieka. […]

Uważamy, że osoby biseksualne i homoseksualne a także tworzone przez nie związki powinny być traktowane tak samo jak osoby prezentujące inne orientacje psychoseksualne i tworzone przez nie związki. Przede wszystkim będzie tutaj chodziło o prawo do realizacji swoich potrzeb poprzez wchodzenie w autonomicznie tworzone związki. […]

ZAKOŃCZENIE

Związki osób biseksualnych i homoseksualnych podobnie jak zakładane przez nie rodziny, są w Polsce
faktem. Uważamy, że konieczne jest umożliwienie formalizacji związków osób tej samej płci, co zapewni im ochronę prawną. […] Apel kierujemy przede wszystkim do psychologów, lekarzy, seksuologów i terapeutów,których zadaniem jest pomoc w przypadku doświadczania przez ludzi różnorodnych trudności. Również do pracowników służb i instytucji których zadaniem jest szeroko rozumiane niesienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, prawnej i innej. Apelujemy również do osób odpowiedzialnych za kształtowanie obrazu związków osób biseksualnych i homoseksualnych w przestrzeni publicznej, a w szczególności dziennikarzy i polityków, aby kwestie z nimi związane
przedstawiali bez uprzedzeń i z szacunkiem należnym każdemu człowiekowi.

(Skróty pochodzą od redakcji)

Opracował zespół w składzie: dr hab. Grzegorz Iniewicz, dr hab. Dorota Majka-Rostek, dr Katarzyna Bojarska, dr Bartosz Grabski, dr Katarzyna Grunt-Najer, dr Robert Kowalczyk, dr Agata Loewe, mgr Marta Abramowicz, mgr Marta Dora, mgr Magdalena Mija.

Rafał Betlejewski

Avatar for ANDRZEJ BALLAUN

ANDRZEJ BALLAUN

Udostępnij

Więcej od autora: